Regisztráció
Jelentkezés LinkedIn adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

álláspályázatokra vonatkozó Adatkezelési tájékoztatója


I. rész

Általános rendelkezések


A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint adatkezelő (a továbbiakban: NKFI Hivatal) az álláspályázatok kapcsán birtokába került – a pályázókra vonatkozó – személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltak alapján és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (a továbbiakban: GDPR).


Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a személyes adatok megfelelő kezelése útján biztosítsa a pályázók alapvető jogainak és szabadságainak védelmét továbbá, hogy annak megismerésével és betartásával az NKFI Hivatal kiválasztási eljárásában résztvevő vezetői és munkatársai a pályázók személyes adatainak kezelését jogszerűen legyenek képesek végezni.


Az adatkezeléssel érintett a személyes adatainak megadásával elfogadja jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket.


1.Adatkezelő


Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Humánpolitikai Osztály

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 


2.Közzététel


Az NKFI Hivatal jelen – álláspályázatokra vonatkozó – adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető a http://nkfih.gov.hu/ honlapon.


3.Az adatkezelési tájékoztató módosítása, hatálya


Az NKFI Hivatal fenntartja magának a jogot jelen – álláspályázatokra vonatkozó – adatkezelési tájékoztató egyoldalú, időbeli korlátozás nélküli megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben és módon értesíti az adatkezeléssel érintetteket. Az adatkezelési tájékoztató módosítása elsősorban a jogszabályi megfelelés érdekében válhat szükségessé.


Jelen – álláspályázatokra vonatkozó – adatkezelési tájékoztató visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira, a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére; továbbá mindazon érintett pályázóra, akiknek személyes adatait az NKFI Hivatal az álláspályázatokkal kapcsolatban kezeli. 


II. rész

Definíciók


Az álláspályázatokra vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységek során, valamint jelen adatkezelési tájékoztatóban az NKFI Hivatal az Infotv.-ben, a GDPR-ban, valamint az NKFI Hivatal általános adatkezelési tájékoztatójában használt fogalmakat alkalmazza.


III. rész

Álláspályázathoz kapcsolódó személyes adatok kezelése


1.Az adatkezelés célja, jogalapja, valamint a kezelt adatok köre


Az adatkezelés célja, hogy az NKFI Hivatal a beérkező álláspályázatokat nyomon követhesse és a pályázók adatbázisban rögzített adatait a megüresedett álláshelyek betöltése során figyelembe vehesse.


Az NKFI Hivatal illetékes szervezeti egysége (Humánpolitikai Osztály) az álláspályázatokhoz kapcsolódóan – a foglalkoztatás jellege szerint – a pályázók hozzájárulása alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) bekezdése szerinti személyes adatait, vagy a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti – rendszerbe feltöltött – személyes adatait kezeli (jogszabályon alapuló adatkezelés), továbbá mindazon adatokat, melyeket a pályázók a fentieken felül a rendszerbe önkéntesen töltenek fel. Az önkéntesen feltöltött adatok tekintetében az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.


2.Az adatkezelés időtartama, az adatok módosítása és törlése


Az NKFI Hivatal az 1. pontban meghatározott személyes adatokat konkrét álláspályázatra történő jelentkezés esetén – a Kttv. 45. § (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően – a kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig kezeli.


Fentieken túl a pályázó – konkrét álláspályázat esetén abban az esetben, ha a választás nem a pályázóra esik, továbbá a karrier portálra való regisztráció útján – hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az NKFI Hivatal az 1. pontban meghatározott személyes adatait a kiválasztási adatbázisában tárolja és a pályázó szakképzettségének, végzettségének megfelelő aktuális állásajánlatokkal megkeresse. Ez esetben az NKFI Hivatal az 1. pontban meghatározott személyes adatokat a konkrét álláspályázathoz kapcsolt hozzájárulástól/regisztrációtól számított 1 évig tárolja és kezeli, mely időtartam – a pályázó ez irányú kérésére – további 1 évvel hosszabbítható meg. Az adatkezelés ideje alatt a pályázó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ennek módja profiljának karrier portálról való törlése.


A pályázó a kiválasztási adatbázisban szereplő adatait bármikor módosíthatja, vagy törölheti. Az adatkezelés 1 éves időtartamának lejárta esetén az NKFI Hivatal a személyes adatokat – külön kérés nélkül – törli a kiválasztási adatbázisából.


3.Adattovábbítás


Az NKFI Hivatal kiválasztási eljárásában résztvevő vezetőit és munkatársait a pályázók 1. pontban meghatározott személyes adatai tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.  


Az NKFI Hivatal jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az NKFI Hivatal nem tehető felelőssé. 


IV. rész

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek


Az érintett a jelen tájékoztatóban és a jogszabályokban számára biztosított jogok gyakorlását a jelen tájékoztatóban feltüntetett, az NKFI Hivatalhoz tartozó elérhetőségek bármelyikén gyakorolhatja.


1.Az érintett jogai


-A tájékoztatáskéréshez való jog (hozzáférés joga)

Bármely érintett tájékoztatást kérhet az NKFI Hivataltól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése – az álláspályázatokkal kapcsolatban - folyamatban van-e, továbbá hogy az NKFI Hivatal milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította azokat.

A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, a megadott elérhetőségre kell tájékoztatást küldeni.


-A helyesbítéshez való jog

Bármely érintett kérheti bármely adatának módosítását vagy kiegészítését.

Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.


-A törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Bármely érintett kérheti adatának törlését, ha

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az NKFI Hivatal kezelte;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatait az NKFI Hivatal jogellenesen kezelte;

e) a személyes adatait az NKFI Hivatalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.


-A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Bármely érintett kérheti adatának zárolását, ha

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az NKFI Hivatal ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az NKFI Hivatalnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az NKFI Hivatal jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. 

Kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.


-A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az NKFI Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.


-Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti az NKFI Hivataltól, hogy a rá vonatkozó, az érintett által az NKFI Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az NKFI Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.


-Hozzájárulás visszavonása

Az érintettnek a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén joga van hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. 


2.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek


Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 

URL https://naih.hu 

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 


Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.


Az NKFI Hivatal indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

álláspályázatokra vonatkozó Adatkezelési tájékoztatója


I. rész

Általános rendelkezések


A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint adatkezelő (a továbbiakban: NKFI Hivatal) az álláspályázatok kapcsán birtokába került – a pályázókra vonatkozó – személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltak alapján és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (a továbbiakban: GDPR).


Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a személyes adatok megfelelő kezelése útján biztosítsa a pályázók alapvető jogainak és szabadságainak védelmét továbbá, hogy annak megismerésével és betartásával az NKFI Hivatal kiválasztási eljárásában résztvevő vezetői és munkatársai a pályázók személyes adatainak kezelését jogszerűen legyenek képesek végezni.


Az adatkezeléssel érintett a személyes adatainak megadásával elfogadja jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket.


1.Adatkezelő


Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Humánpolitikai Osztály

Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 


2.Közzététel


Az NKFI Hivatal jelen – álláspályázatokra vonatkozó – adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető a http://nkfih.gov.hu/ honlapon.


3.Az adatkezelési tájékoztató módosítása, hatálya


Az NKFI Hivatal fenntartja magának a jogot jelen – álláspályázatokra vonatkozó – adatkezelési tájékoztató egyoldalú, időbeli korlátozás nélküli megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben és módon értesíti az adatkezeléssel érintetteket. Az adatkezelési tájékoztató módosítása elsősorban a jogszabályi megfelelés érdekében válhat szükségessé.


Jelen – álláspályázatokra vonatkozó – adatkezelési tájékoztató visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira, a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére; továbbá mindazon érintett pályázóra, akiknek személyes adatait az NKFI Hivatal az álláspályázatokkal kapcsolatban kezeli. 


II. rész

Definíciók


Az álláspályázatokra vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységek során, valamint jelen adatkezelési tájékoztatóban az NKFI Hivatal az Infotv.-ben, a GDPR-ban, valamint az NKFI Hivatal általános adatkezelési tájékoztatójában használt fogalmakat alkalmazza.


III. rész

Álláspályázathoz kapcsolódó személyes adatok kezelése


1.Az adatkezelés célja, jogalapja, valamint a kezelt adatok köre


Az adatkezelés célja, hogy az NKFI Hivatal a beérkező álláspályázatokat nyomon követhesse és a pályázók adatbázisban rögzített adatait a megüresedett álláshelyek betöltése során figyelembe vehesse.


Az NKFI Hivatal illetékes szervezeti egysége (Humánpolitikai Osztály) az álláspályázatokhoz kapcsolódóan – a foglalkoztatás jellege szerint – a pályázók hozzájárulása alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. § (4) bekezdése szerinti személyes adatait, vagy a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti – rendszerbe feltöltött – személyes adatait kezeli (jogszabályon alapuló adatkezelés), továbbá mindazon adatokat, melyeket a pályázók a fentieken felül a rendszerbe önkéntesen töltenek fel. Az önkéntesen feltöltött adatok tekintetében az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.


2.Az adatkezelés időtartama, az adatok módosítása és törlése


Az NKFI Hivatal az 1. pontban meghatározott személyes adatokat konkrét álláspályázatra történő jelentkezés esetén – a Kttv. 45. § (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően – a kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig kezeli.


Fentieken túl a pályázó – konkrét álláspályázat esetén abban az esetben, ha a választás nem a pályázóra esik, továbbá a karrier portálra való regisztráció útján –hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az NKFI Hivatal az 1. pontban meghatározott személyes adatait a kiválasztási adatbázisában tárolja és a pályázó szakképzettségének, végzettségének megfelelő aktuális állásajánlatokkal megkeresse. Ez esetben az NKFI Hivatal az 1. pontban meghatározott személyes adatokat a konkrét álláspályázathoz kapcsolt hozzájárulástól/regisztrációtól számított 1 évig tárolja és kezeli, mely időtartam – a pályázó ez irányú kérésére – további 1 évvel hosszabbítható meg. Az adatkezelés ideje alatt a pályázó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ennek módja profiljának karrier portálról való törlése.


A pályázó a kiválasztási adatbázisban szereplő adatait bármikor módosíthatja, vagy törölheti. Az adatkezelés 1 éves időtartamának lejárta esetén az NKFI Hivatal a személyes adatokat – külön kérés nélkül – törli a kiválasztási adatbázisából.


3.Adattovábbítás


Az NKFI Hivatal kiválasztási eljárásában résztvevő vezetőit és munkatársait a pályázók 1. pontban meghatározott személyes adatai tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.  


Az NKFI Hivatal jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az NKFI Hivatal nem tehető felelőssé. 


IV. rész

Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek


Az érintett a jelen tájékoztatóban és a jogszabályokban számára biztosított jogok gyakorlását a jelen tájékoztatóban feltüntetett, az NKFI Hivatalhoz tartozó elérhetőségek bármelyikén gyakorolhatja.


1.Az érintett jogai


-A tájékoztatáskéréshez való jog (hozzáférés joga)

Bármely érintett tájékoztatást kérhet az NKFI Hivataltól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése –az álláspályázatokkal kapcsolatban - folyamatban van-e, továbbá hogy az NKFI Hivatal milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította azokat.

A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, a megadott elérhetőségre kell tájékoztatást küldeni.


-A helyesbítéshez való jog

Bármely érintett kérheti bármely adatának módosítását vagy kiegészítését.

Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.


-A törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Bármely érintett kérheti adatának törlését, ha

a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az NKFI Hivatal kezelte;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatait az NKFI Hivatal jogellenesen kezelte;

e) a személyes adatait az NKFI Hivatalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.


-A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Bármely érintett kérheti adatának zárolását, ha

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az NKFI Hivatal ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az NKFI Hivatalnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az NKFI Hivatal jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. 

Kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.


-A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az NKFI Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.


-Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti az NKFI Hivataltól, hogy a rá vonatkozó, az érintett által az NKFI Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az NKFI Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.


-Hozzájárulás visszavonása

Az érintettnek a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén joga van hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. 


2.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek


Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 

URL https://naih.hu 

koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57'' 


Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.


Az NKFI Hivatal indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.